Banner_header
23:01 EDT Thứ năm, 26/05/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » ĐBQH&HĐND » DIỄN ĐÀN ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình: Dấu ấn hoạt động trong nhiệm kỳ 2011 – 2016

Thứ ba - 06/09/2016 03:23

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XIII, Ban Văn hóa - Xã hội được bầu có 07 thành viên, gồm 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 04 ủy viên. Trong đó có 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách; 05 đại biểu nữ; 02 đại biểu làm công tác Đảng, 03 đại biểu làm công tác quản lý nhà nước, 02 đại biểu cơ sở.

Về chuyên môn: 02 đại biểu đang học nghiên cứu sinh, 01 đại biểu trình độ Thạc sỹ, 04 đại biểu trình độ Đại học. Về chính trị: 05 đại biểu Cao cấp, 02 đại biểu Trung cấp. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, do công tác luân chuyển cán bộ và nghỉ hưu theo quy định, Ban đã 02 lần miễn nhiệm chức danh Trưởng ban, 01 lần miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban và 01 lần kiện toàn chức danh Trưởng ban. Do vậy, hiện nay, Ban có 05 thành viên, gồm 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 04 ủy viên. Với cơ cấu, số lượng, chất lượng như trên, Ban đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác; các thành viên Ban đã phát huy vai trò cá nhân trong việc nắm bắt, phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng phục vụ yêu cầu công tác.
Trong quá trình hoạt động, Ban bám sát nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số; thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả công tác và kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh; linh hoạt trong việc bố trí các thành viên Ban tham gia hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra phù hợp với vị trí công tác và kiến thức chuyên môn... Thực hiện đúng chế độ họp Ban để thống nhất kế hoạch, nội dung giám sát, khảo sát và thông qua kết quả thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; tích cực tham gia công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh, tham gia xây dựng dự thảo các nghị quyết của HĐND tỉnh, chuẩn bị nội dung chất vấn. Báo cáo kết quả công tác; chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng, cả năm được thảo luận, thống nhất trong tập thể trước khi ban hành. Nhiệm kỳ 2011-2016, hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội có hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ban; đảm bảo phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, kết quả cụ thể trên các lĩnh vực hoạt động như sau:
Về hoạt động thẩm tra, tại 16 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đã chủ trì thẩm tra 19 đề án, dự thảo nghị quyết; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh các báo cáo, đề án được phân công. Trong quá trình thẩm tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tham gia ý kiến ngay từ khâu soạn thảo nhằm tạo sự thống nhất giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, nâng cao chất lượng đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp. Do vậy, chất lượng các báo cáo thẩm tra của Ban từng bước được nâng cao, tính phản biện tương đối rõ nét, là một trong những cơ sở quan trọng, tạo căn cứ tin cậy để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp.
Trong thời gian giữa hai kỳ họp, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, Ban đã thẩm tra 16 nội dung phát sinh theo đề nghị của UBND tỉnh về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế. Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Ban, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo ý kiến để UBND tỉnh tổ chức thực hiện.
Về hoạt động giám sát, căn cứ nghị quyết về Chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh, Ban đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, 6 tháng, cả năm, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để điều hòa hoạt động chung. Nhiệm kỳ 2011-2016, Ban đã thực hiện 14 cuộc giám sát, khảo sát theo chương trình giám sát và phối hợp thực hiện 04 cuộc giám sát theo yêu cầu của Uỷ ban Văn hóa, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh phân công tại 26 cơ quan cấp tỉnh, 23 cơ quan cấp huyện và 27 cơ quan, đơn vị khác về các lĩnh vực. Trong giám sát, chú trọng phát hiện những bất cập, thiếu sót để kiến nghị điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Các thông báo kết luận giám sát đã được Ban quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng, trong đó chỉ rõ kết quả, tồn tại, phân tích nguyên nhân, từ đó có kiến nghị, giải pháp hợp lý; giao nhiệm vụ đối với từng đơn vị, có quy định thời hạn thực hiện rõ ràng để có căn cứ kiểm tra, giám sát; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Do hoạt động giám sát được quan tâm chú trọng nên chất lượng các cuộc giám sát của Ban từng bước được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, tác động tích cực đến công tác quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước và việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn.
Trong nhiệm kỳ 2011-2016, bên cạnh những khó khăn, hạn chế như kỹ năng hoạt động của các thành viên chưa đồng đều; điều kiện công tác của mỗi thành viên khác nhau; lĩnh vực hoạt động của Ban rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều chính sách xã hội khác nhau; việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát có lúc còn chưa thường xuyên, hiệu quả có mặt còn hạn chế…, song Ban Văn hóa-Xã hội đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch và hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Tại các kỳ họp, các thành viên của Ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tham gia vào các nội dung của kỳ họp. Hoạt động thẩm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, có hiệu quả. Công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin được quan tâm; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát có bước đổi mới; việc chuẩn bị nội dung chất vấn tại các kỳ họp đáp ứng yêu cầu, số lượng câu hỏi chất vấn tại kỳ họp nhiều hơn so với nhiệm kỳ trước. Các thành viên của Ban đã tích cực nghiên cứu văn bản pháp luật, tìm hiểu nắm bắt tình hình thực tiễn, tham gia hoạt động của Ban, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giám sát, thẩm tra; đồng thời đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh; sự phối hợp, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh; sự phối kết hợp thường xuyên của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành chức năng; sự tham mưu, phục vụ kịp thời, chu đáo của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên trong Ban.
Năm năm một nhiệm kỳ hoạt động của Ban Văn hoá – Xã hội đã để lại những kết quả quan trọng, thực sự tạo dấu ấn đáng ghi nhận. Từ hoạt động thực tiễn, Ban đã rút ra những kinh nghiệm quý báu đó là việc chủ động nghiên cứu, nẵm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ chuyên viên tham mưu, giúp việc có chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm và tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác theo chức năng, nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới đang đặt ra nhiều thách thức, trách nhiệm đối với HĐND các cấp, trong đó có các Ban HĐND, vì vậy, những kinh nghiệm thực tiễn của nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ là cơ sở, bài học tiếp nối cho nhiệm kỳ hoạt động mới.
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thu Hà - Phó Trưởng Ban VH - XH HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn