Banner_header
10:46 ICT Thứ hai, 04/07/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » ĐBQH&HĐND » THƯỜNG TRỰC HĐND

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đoàn HĐND tỉnh khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

Thứ tư - 13/02/2019 07:55

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm hoạt động từ những nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ trong hoạt động của HĐND tỉnh. Sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong thời gian qua đã giúp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XIV

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XIV

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Đảng đoàn đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất. Các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Đảng đoàn, điều hành hoạt động của HĐND tỉnh, đặc biệt vai trò của người đứng đầu; phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh và trong cơ quan. Thường xuyên quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát để duy trì, điều chỉnh việc thực hiện các quyết định quản lý, đảm bảo cho việc hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để. Từng đồng chí trong Đảng đoàn đã bám sát Quy chế làm việc và thực hiện nhiệm vụ được phân công với ý thức trách nhiệm cao, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách và báo cáo trung thực, đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ với tập thể Đảng đoàn.
Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành 3 nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 01-NQ/ĐĐHĐND ngày 29/3/2017 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 02-NQ/ĐĐHĐND ngày 14/7/2017 về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết số 03-NQ/ĐĐHĐND ngày 19/6/2018 về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các ban HĐND tỉnh; chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo luật định. Đây có thể coi là bước đột phá trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, qua đó định hướng lãnh đạo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo luật định, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định, trước các kỳ họp HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND đã kịp thời định hướng những nội dung trọng tâm kỳ họp trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin ý kiến về nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công 9 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 138 nghị quyết. Các nghị quyết đã cụ thể hóa đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Bên cạnh việc ban hành các nghị quyết thực hiện hằng năm, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách hướng về cơ sở, được nhân dân đồng tình, đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá, đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh, tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp, cùng với việc giám sát thường xuyên thông qua xem xét báo cáo công tác của các ngành, Đảng đoàn đã lãnh đạo tăng cường hoạt động giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn. Do vậy, qua các kỳ họp dành nhiều thời gian cho thảo luận tại tổ và tại hội trường; số lượng, chất lượng câu hỏi chất vấn ngày càng được nâng lên, đề cao tính tranh luận, đối thoại trực tiếp giữa các đại biểu HĐND tỉnh với thủ trưởng các sở, ngành, phát huy tính dân chủ trong hoạt động chất vấn. Việc theo dõi, kiểm tra thực hiện các cam kết sau trả lời chất vấn được chú trọng, đem lại hiệu quả rõ nét.
Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức, thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phương thức giám sát linh hoạt, kết hợp giữa giám sát, khảo sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo để đánh giá toàn diện và sát thực nội dung giám sát; chú trọng phát huy vai trò của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong giám sát các nội dung liên quan trực tiếp đến địa bàn ứng cử. Sau giám sát, chỉ đạo ban hành kịp thời thông báo kết luận, có kiến nghị cụ thể để các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 10 cuộc giám sát chuyên đề; các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 19 cuộc giám sát chuyên đề; lãnh đạo Thường trực HĐND chuẩn bị chu đáo, khảo sát kỹ để tổ chức 5 phiên giải trình nhằm làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về y tế, giáo dục; một số dự án chậm tiến độ hoặc sử dụng đất không hiệu quả... Hoạt động giải trình dần đi vào nền nếp, thực hiện bài bản mang lại những kết quả rõ nét, có nội dung sau giải trình UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin đối với cử tri và Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.
Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn các chức danh do HĐND tỉnh bầu, kiện toàn lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh khi có biến động.
Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo cải tiến hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng đa dạng hoá nội dung, hình thức tiếp xúc, kết hợp tiếp xúc của đại biểu HĐND các cấp để tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri được tổng hợp đầy đủ và cơ bản được các cơ quan các cấp có trách nhiệm quan tâm giải quyết. Đặc biệt, với những kiến nghị chính đáng, cấp thiết của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, Đảng đoàn kịp thời báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh khảo sát, để kiến nghị giải quyết đến cùng, góp phần củng cố niềm tin, phấn khởi, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, từ năm 2017, Đảng đoàn đã lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên cơ sở kết hợp giữa việc khảo sát trực tiếp của Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát theo nhóm lĩnh vực và theo địa bàn ứng cử. Kết quả giám sát được tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường niên. Phương thức giám sát này đã đem lại hiệu quả khá rõ nét, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực và các đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường giám sát để giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đảng đoàn đã lãnh đạo phát hành Bản tin và Trang tin điện tử về hoạt động của HĐND các cấp nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Qua nửa đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh khóa XIV, đã khẳng định: Đảng đoàn HĐND tỉnh thực sự là cầu nối để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với HĐND tỉnh. Sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh đã giúp HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Với mục tiêu xây dựng HĐND tỉnh vững mạnh, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong thời gian tới Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của HĐND; phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định, tiếp tục khẳng định rõ vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI đề ra, xây dựng Ninh Bình văn minh, giàu đẹp.
 

Tác giả bài viết: Đ/c Trần Hồng Quảng

Nguồn tin: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn