Ban Kinh tế - Ngân sách HDDND tỉnh xin ý kiến nhân dân về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, ch

 Xem chi tiết tại đây /uploads/news/2016_02/to-trinh_3.doc