Kết quả công tác từ ngày 02-06/5, dự kiến nhiệm vụ từ ngày 09-13/5/2016

Xem chi tiết tại đây /uploads/news/2016_02/1_1.doc