Kết quả công tác từ ngày 04-08/4, dự kiến nhiệm vụ từ ngày 11-15/4/2016

Xem chi tiết tại đây /uploads/news/2016_02/2.doc