Kết quả công tác từ ngày 06-10/6, dự kiến nhiệm vụ từ ngày 13-17/6/2016

Xem chi tiết tại đây /uploads/news/2016_02/2_2.doc