Kết quả công tác tuần từ ngày 20-26/7, dự kiến nhiệm vụ từ ngày 27-2/8/2020

Kết quả công tác tuần từ ngày 20-26/7, dự kiến nhiệm vụ từ ngày 27-2/8/2020