NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

Khái niệm nội chính theo từ điển là nội tại, là lĩnh vực hoạt động của nhà nước, bao gồm việc quản lý trật tự trị an, quân sự, kinh tế, văn hóa. Giám sát việc thực thi pháp luật, việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực nội chính có phạm vi rất rộng. Trong phạm vi bài tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về lĩnh vực nội chính” chúng tôi chỉ xin đề cập đến hoạt động giám sát có nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế đối với các cơ quan thuộc lĩnh vực nội chính.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của các nhiệm kỳ trước cũng như căn cứ các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực HĐND, Ban pháp chế của HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động giám sát đối với các cơ quan thuộc khối nội chính, cụ thể như sau:
Đối với hoạt động giám sát tại kỳ họp, trước khi trình HĐND tỉnh thông qua báo cáo công tác của các ngành tại kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế HĐND chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, kế hoạch thẩm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng chính quyền và các đề án, dự thảo nghị quyết liên quan tới lĩnh vực nội chính; các báo cáo của các ngành trong khối nội chính.
Qua công tác thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã cho thấy: UBND các cấp và các ngành đã tăng cường công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; Bộ máy chính quyền được củng cố, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện nghiêm minh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, các vụ khiếu tố giảm; Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nâng cao hiệu qủa các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn, triệt phá kịp thời các ổ nhóm hoạt động có tính chất côn đồ, manh động. Các cơ quan tư pháp đã tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật. Cục thi hành án dân sự tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, kiểm sát, đẩy mạnh công tác thi hành án để từng bước giảm án tồn đọng, tổ chức thi hành những quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định.Qua báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính tại kỳ họp đã phản ánh kịp thời, đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, cung cấp thêm nhiều thông tin giúp các đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở, thông tin để nghiên cứu, xem xét, thảo luận và quyết định trong quá trình thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến các cơ quan thuộc khối nội chính. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực nội chính chủ yếu thông qua công tác tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Hoạt động giám sát kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình quan tâm chỉ đạo sâu sát, thực hiện thường xuyên và đưa vào Chương trình giám sát định kỳ trước các kỳ họp của HĐND tỉnh. Để công tác giám sát kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thiết thực, sâu sát, hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn Giám sát, giao Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Ban và các Tổ Đại biểu, căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh để giám sát tính sát thực của Báo cáo, những khó khăn, vướng mắc, kết quả thực chất đã làm được, qua đó kiến nghị về trách nhiệm của từng cơ quan, cấp, ngành trong việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri; đôn đốc tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể. Qua đó tỷ lệ các kiến nghị của cử tri được tổ chức thực hiện có hiệu quả ngày càng tăng, tạo tâm lý vững tin của cử tri đối với Đại biểu và HĐND.
Xem xét việc trả lời chất vấn đối với Thủ trưởng các cơ quan thuộc khối nội chính tại kỳ họp HĐND được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Việc trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND và thủ trưởng các cơ quan tư pháp nghiêm túc, đúng trọng tâm, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục. Một số nội dung do các đại biểu nêu qua thảo luận tại hội trường đã được Chủ tọa kỳ họp thống nhất với UBND tỉnh giải quyết ngay tại kỳ họp.
 Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND tỉnh về hoạt động của các cơ quan thuộc Khối Nội chính trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật được quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ: Thường trực HĐND tình đã chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành cuộc Giám sát theo kế hoạch đối với Sở Tư pháp và UBND cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực công chứng, chứng thực. Qua Giám sát đã kiến nghị các Văn phòng Công chứng hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhân sự theo quy định của Luật; kiến nghị một số vấn đề thuộc về chuyên môn như lạm dụng yêu cầu chứng thực, quy trình thực hiện công chứng, lời chứng, đồng thời kiến nghị thu hồi một số văn bản ban hành không đúng thẩm quyền của một số cơ quan chức năng. Qua giám sát, Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị, ban hành văn bản trấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu chứng thực đối với một số cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, tiến hành Giám sát các Quyết định không khởi tố đối với Viện Kiểm sát nhân dân và Công an huyện Nho Quan. Qua Giám sát đã kiến nghị rút kinh nghiệm và chấn chỉnh một số sai sót trong quá trình tiếp nhận tin báo, điều tra, xác minh và ra Quyết định không khởi tố theo quy định của Luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự. Đồng thời Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự có kháng cáo, kháng nghị. Đã trực tiếp xem xét quá trình tố tụng của 11 vụ án hình sự, qua đó đã có những kiến nghị cụ thể, xác đáng để trấn chỉnh một số sai sót trong quá trình tố tụng theo quy định của pháp luật. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực đối với hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh tiến hành một cuộc giám sát về đội ngũ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp xã, tôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát đã kiến nghị một số vướng mắc, bất cập về bộ máy, biên chế cấp xã và đội ngũ cán bộ không chuyên trách, đồng thời đề xuất nhiều nội dung thiết thực để góp phần xây dựng đề án tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; qua đó đã kiến nghị nhiều nội dung hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, lao động, vấn đề tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.
Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Ban Pháp chế tiến hành giám sát việc thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo và áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và trực tiếp giám sát đối với Thanh tra tỉnh, UBND 4 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình giám sát đã đi vào nghiên cứu 10 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài từ 5 - 30 năm. Qua giám sát đã kiến nghị về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết đối với 10 vụ việc nêu trên và đã có sự chuyển biến tích cực. Một số vụ việc đã được giải quyết dứt điểm ngay sau khi cuộc giám sát kết thúc.
 Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Hằng năm, chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công thành viên trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân tại địa bàn ứng cử. Thường trực HĐND tỉnh đã phân công cụ thể các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chuyên trách tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh định kỳ báo cáo kết quả tiếp công dân.
Qua hơn 2 năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND, trên cơ sở thực tế triển khai các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Ninh Bình, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về lĩnh vực nội chính, chúng tôi nhận thấy:
Một là: Hoạt động giám sát phải được triển khai thường xuyên, đảm bảo các quy định của pháp luật. Quy trình giám sát phải được xây dựng chặt chẽ, khoa học, trước khi chọn mục tiêu, vấn đề giám sát, phải được nghiên cứu thấu đáo chặt chẽ cả những vấn đề trong thực tiễn hoạt động của cơ quan, lĩnh vực được giám sát, qua đó xây dựng kế hoạch sát hợp, phương pháp tiếp cận hiệu quả.
Hai là: Có phương pháp tiếp cận vấn đề một cách sâu sắc, đa chiều, không chỉ nghiên cứu báo cáo mà cần thiết phải đi sâu nghiên cứu hồ sơ, bám sát địa bàn, lắng nghe dư luận để có những đánh giá khách quan về vấn đề, lĩnh vực giám sát.
Ba là: Việc lựa chọn nhân sự tham gia Đoàn giám sát phải chú trọng đến đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, các chuyên gia về lĩnh vực giám sát thuộc các cơ quan, Ban, ngành, các tổ chức xã hội để có thể tiếp cận, đưa ra những căn cứ xác đáng kiến nghị  đối với các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giám sát. Nhất là đối với lĩnh vực nội chính, trong đó có lĩnh vực tư pháp là lĩnh vực khó, nhạy cảm, chính xác, cần phải được đầu tư chuyên môn sâu.
Bốn là: Quá trình giám sát, đoàn giám sát phải bám sát sự chỉ đạo, ủng hộ tạo điều kiện của Thường trực HĐND, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan, tạo cho các thành viên bản lĩnh vững vàng trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, vấn đề khó, để đạt được mục tiêu của cuộc giám sát.
Năm là, HĐND tỉnh cần nghiên cứu để lựa chọn kỹ vấn đề quan trọng, cần thiết, phù hợp, được cử tri và nhân dân quan tâm để đưa vào chương trình giám sát. Nâng cao chất lượng nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh. Nâng cao vai trò giám sát tại kỳ họp HĐND, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu giải trình, báo cáo các vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm, kịp thời đề nghị giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
Sáu là, Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng giám sát cho các đại biểu HĐND tỉnh, nhất là các đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phải tự nâng cao trách nhiệm, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xác định rõ trách nhiệm trước cử tri và trước HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, tham gia thường xuyên vào các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.
Bảy là, Quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh để đảm bảo hoạt động giám sát có hiệu quả và đi vào thực tiễn.
Một số kiến nghị, đề xuất
1. Đề nghị Quốc hội cần tăng cường tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực nội chính cho các tỉnh trong phạm vi toàn quốc hoặc khu vực để nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung về kỹ năng phân tích và tính chuyên nghiệp của đại biểu dân cử; đào tạo theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh của các Ban HĐND để nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, trách nhiệm ngày càng tăng của người đại biểu nhân dân trong quá trình CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để khuyến khích những người có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn (chuyên gia), nhất là trong lĩnh vực tư pháp tham gia hoạt động giám sát của HĐND các cấp.
Trên đây là một số ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về lĩnh vực nội chính.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Tô Hồng Vân - Phòng Tổng hợp