Nghị quyết 629/UBTVQH14 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân

Nghị quyết 629/UBTVQH14 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân